QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn Việt Nam về ngưỡng chất thải nguy hại

QCVN 07:2009/BTNMT. Quy chuẩn Việt Nam về ngưỡng chất thải nguy hại Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải (trừ chất thải phóng xạ, chất thải ở thể khí và hơi) có tên tương ứng trong […]

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 […]