Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT về yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng khoan, lỗ khoan

Quy định về xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước dưới đất Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng, có hiệu lực từ ngày 12/02/2018. Theo đó, việc xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước […]

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại 

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng […]

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT hiện trạng môi trường bộ chỉ thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015   THÔNG TƯ VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật […]

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 149/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ […]

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, ĐMC, ĐTM, Kế Hoạch BVMT

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định ĐMC, ĐTM, kế hoạch BVMT Nghị định Luật môi trường mới nhất 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường gọi ngay 0915612122. CHÍNH […]

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT – Quy định việc đăng ký khai thác tài nguyên nước

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT – Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước như sau: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG        […]

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước ngầm

Dưới đây là nghị định số 201/2013/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước như sau: CHÍNH PHỦ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 201/2013/NĐ-CP                    Hà Nội, ngày […]

Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá tác động môi trường

Dưới đây là Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 […]