QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2009/BTNMT VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI

QCVN 07:2009/BTNMT. Quy chuẩn Việt Nam về ngưỡng chất thải nguy hại Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải (trừ chất thải phóng xạ, chất thải ở thể khí và hơi) có tên tương ứng trong danh mục chất thải […]

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Nội dung của QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ như sau: QCVN 20: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances […]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 25:2009/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

QCVN 25: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites Lời nói đầu QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, […]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 22:2009/BTNMT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN

QCVN 22: 2009/BTNMT. Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp nhiệt điện Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí.  QCVN 22: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA […]

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 23:2009/BTNMT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG

QCVN 23:2009/BTNMT – Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí Nôi dung quy chuẩn như sau: QCVN 23: 2009/BTNMT QUY […]

QCVN 51:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP

QCVN 51:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry ​ Lời nói đầu QCVN 51:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa […]

QCVN 25 :2009/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn

QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng  11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy […]

QCVN 60-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÒN NHIÊN LIỆU

 QCVN 60–MT:2015/BTNMT về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nội dung của quy chuẩn như sau: QCVN 60-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÒN NHIÊN […]

QCVN 21:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— […]

QCVN 44: 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỀN XA BỜ

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2012/BTNMT Chất lượng nước biển xa bờ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư 10/2012/TT-BTNMT  ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QCVN 44: 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỀN XA […]