Xin giấy phép khai thác nước ngầm

Nước dưới đất là một hợp phần quan trọng của tài nguyên nước, là nguồn cung cấp nước rất quan trọng cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Hiện nay nguồn nước ngầm chiếm 35-50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho các đô thị trên toàn quốc, nhưng đang suy giảm trữ lượng đồng […]

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT – Quy định việc đăng ký khai thác tài nguyên nước

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT – Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước như sau: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG        […]

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước ngầm

Dưới đây là nghị định số 201/2013/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước như sau: CHÍNH PHỦ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 201/2013/NĐ-CP                    Hà Nội, ngày […]

Tư vấn lập giấy phép khai thác nước ngầm

Công ty Môi Trường Hoàng Minh chuyên tư vấn lập giấy phép khai thác nước ngầm cấp bộ, cấp sở, trám lấp giếng khoan, gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm cho tất cả các công ty doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, với chi phí hợp lý. Căn cứ theo thông tư […]